Ehitusluba

Ehitusloa taotlusele lisatavad dokumendid

Koos ehitusloa taotlusega tuleb esitada ehitusprojekt kahes identses eksemplaris või digitaalselt.

Taotluse blankett 

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

 

Projektile tuleb lisada:

- väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;

- geodeetiline alusplaan mis ei ole vanem kui 5 aastat;

- tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil;

- riigilõivu maksekorralduse koopia.

 

Riigilõiv tasutakse Saue Vallavalitsuse arveldusarvele EE402200001120070016 Swedbank. Seletusse märkida "RL (nimi või kinnistu aadress) EL eest".

Riigilõivu määrad vt link "Riigilõiv".

 

Projekt peab olema kooskõlastatud Päästeameti Põhja Päästekeskusega.

Projekt peab olema kooskõlastatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes toodud teiste asjaomaste ametkondade või asutustega. Projekt peab olema kooskõlastatud konkreetse kinnistu kitsendustest tulenevalt asjaomaste ametkondade või asutustega.

 

Ehitustöödega alustamine peale ehitusloa väljastamist


Vastavalt Ehitusseadustiku¹ § 43 lg 1 ja 2 on ehitise omanik kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamisest teatise ehitamise alustamise kohta.  Teatise blanketi leiab siit.

 

Väikeehitise ehitamise puhul ei ole vaja esitada teatist ehitamise alustamise kohta.

 

Tee-ehitusloa taotlemisel tuleb lähtuda Ehitusseadustiku¹ § 101 toodust.