Töötajad

Abivallavanem Kalle Pungas
654 1132; 506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee
Saue valla ehitus-, planeerimis- ja maakorraldus, munitsipaalobjektide planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevus
Vastuvõtuaeg:
K 14-18

 

Ehitusnõunik Kalle Normann
654 1135;  530 22293
kalle.normann@sauevald.ee
ehitus- ja kasutuslubade taotlemine, valla ehitustegevuse üldine järelvalve. Projekteerimistingimuste taotlemine hoonetele
Vastuvõtu- ja telefoni nõustamise aeg:
E  9-12
K 14-18  

 

Jurist Sandra Marran
654 1147
sandra.marran@sauevald.ee
ehitus-, planeerimise ja maakorraldusvaldkonna asjaajamise seaduslikkuse kindlustamine, sh õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine ning nende läbivaatamine
ametijuhend
haridus: kõrgem, õigusteadus

 

Planeeringute spetsialist Maili Metsaots
654 1157; 530 19887
maili.metsaots@sauevald.ee
ehitus- ja planeeringualase tegevuse korraldamine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K 14-18

 

Maanõunik Külli Tedrema
654 1159, 53006491
kylli.tedrema@sauevald.ee
Kinnistu sihtotstarbe muutmine, jagamine, liitmine, piiride muutmine, maade munitsipaalomandisse taotlemine, tagastamine, kompenseerimine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K 14-18 


Maakorraldusspetsialist Aime Renser
654 1134, 53006491
aime.renser@sauevald.ee
Hoonestusõiguse seadmise ja ribasusega erastamise eeltoimingud,  maa ajutise kasutamise ettevalmistamine, isikliku kasutusvalduse seadmise menetluse korraldamine. Maa ostueesõigusega erastamise, maamaksu arvestamise ja aadressandmete süsteemiga seotud tegevuse korraldamine Saue vallas ning kodanike sellealane nõustamine.
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K 14-18


Registrite spetsialist Caroli Kruus
6541146
caroli.kruus@sauevald.ee
ehitus-, planeerimise ja maavaldkonna registrite haldamine, nende andmete sisestamine ja korrastamine; detailplaneeringute, ehitiste ning aadressandmetega seotud menetluste korraldamine ning selleks vajalike dokumentide vormistamine; ehitus-, planeerimise ja maaosakonna töötajate tehniline assisteerimine.
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K 14-18